EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Avatar
Mr. Chandi Prasad Aryal

President

interwearfashionnepal@gmail.com

977-1-4439362

9851020511

977-1-4439362

Avatar
Mr. Kiran Prakash Saakha

I. P. President

kiran@saakhagroup.com

977-1-4111598

9851020098

977-1-4168514

Avatar
Mr. Iman Singh Lama

1st Vice-President

islama.amardeep@gmail.com

977-1-4223124

9851020206

977-1-4233519

Avatar
Mr. Bhupendra Kumar Basnet

2nd Vice President

bhupalbasnet33@gmail.com

9851042977

Avatar
Mr. Ashok Kumar Agrawal

General-Secretary

acgmts@gmail.com

977-1-4252657

9851075939

977-1-4252657

Avatar
Mr. Pashupati Dev Pandey

Joint Secretary

npureclothing@gmail.com

977-1-4357686

9851070562

Avatar
Mr. Sanjai Agrawal

Treasurer

fashion@mos.com.np

977-1-5200918

9851020927

977-1-5202966

Avatar
Mr. Thomnath Basyal

Executive Committee Member

united@wlink.com.np

4365915

9851095509

Avatar
Mr. Bhim Kumar Giri

Executive Committee Member

info@blackfashionindustry.com

6636982, 6633897

9851032418

6630778

Avatar
Mr. Basant Raj Adhikari

Executive Committee Member

himalayan_cotton@hotmail.com

4354530

9851020578

Avatar
Mr. Krishna Pd Pandey

Executive Committee Member

ttgipl@trancetrip.com.np

4418751

9851052534

4426667

Avatar
Mr. Rahul Man Shakya

Executive Committee Member

rahulman@icloud.com

5250508, 5250118

9851020995

Avatar
Mr. Suresh Man Shrestha

Special Invitee

pelage@wlink.com.np

4359109

9851022759

Avatar
Mr. Hira Muktan

Special Invitee

hira@logoindustriesgroup.com

6635170, 6635171

9851022534

Avatar
Mr. Ashish K Sengupta

Special Advisor

sengupta.ashish@gmail.com

4168527, 4168514

9851021239

Avatar
Mr. Subrat Dhital

Special Advisor

subratdhital@gmail.com

Avatar
Mr. Narapat Singh Jain (Navarang)

Special Advisor

nabarang.jain@gmail.com

9851021288